Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach

Sieć współpracy nauczycieli Lubuskiej Szkoły Ćwiczeń w Żarach

Sieć współpracy nauczycieli Lubuskiej Szkoły Ćwiczeń w zakresie informatyki

Celem realizowanych spotkań online było m.in.:

– wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci,

– analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,

– poszerzanie kompetencji nauczycieli,

– tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci oraz

– nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.

Zajęciom towarzyszyła zasada wzajemności i przyświecała jej myśl Marshall’a McLuhan’a, który powiedział: „Sieć to statek, na którym nie ma pasażerów, wszyscy jesteśmy jego załogą…”

Każdy z uczestników chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami, które podejmuje w ramach pracy w swojej szkole. Wymieniliśmy się scenariuszami na ciekawe lekcje, wielu z nas poznało nowe programy i narzędzia do wykorzystania w pracy. Spotkania przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze, ale najcenniejsze w ramach realizacji tego zadania projektu było spotkanie ciekawych i inspirujących ludzi.

 

Materiał multimedialny: zdjęcia/filmy – Folder 1 (informatyka)

 

 

Sieć Współpracy i Konsultacje Językowe Lubuskiej Szkoły Ćwiczeń

W maju 2021r. w ramach Projektu „Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów” odbył się cykl spotkań online Sieci Współpracy i Konsultacji, w których uczestniczyli nauczyciele języków obcych z 9 szkół powiatu żarskiego. Prowadzone były przez nauczycielki LSĆ: Jolantę Bujak, Michalinę Tomków-Spurek i Dorotę Góralczyk-Urban.
Głównym zadaniem uczestników Sieci Współpracy było poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, dzielenie się wiedzą i własnymi doświadczeniami w procesie nauczania języków obcych. Obszary tematyczne, które były omawiane i analizowane podczas Sieci Współpracy i Konsultacji to między innymi:

  1. Nauczanie języka obcego w klasach I-III, specyfika i wybrane metody.
  2. Ucz się śpiewająco, wykorzystanie piosenek w procesie nauczania języka obcego.
  3. Zmysły – wyznacznik stylu uczenia się, pomagają czy utrudniają naukę języków obcych?
  4. Planowanie lekcji języka obcego.
  5. Pomoce dydaktyczne – wsparcie nauczyciela i ucznia w nauce języków obcych.
  6. Strategie uczenia się języków obcych – czym są?

 

Materiał multimedialny: zdjęcia/filmy – Folder 2 (języki obce)

 

 

Sieć współpracy w ramach przedmiotów przyrodniczych

Jednym z elementów projektu Lubuskiej Szkoły Ćwiczeń było utworzenie tzw.  „Sieci współpracy” między nauczycielami przedmiotów przyrodniczych uczestniczących w tym projekcie. Spotkania naszej grupy odbywały się cykliczne przez dwa miesiące, a głównym ich  celem była wymiana zdobytej wiedzy, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami
z zakresu nauczanych przedmiotów, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz wspieranie się.

Efektami naszej współpracy jest dalsza, wzajemna, koleżeńska pomoc oraz kontynuacja nawiązanej współpracy.

 

Materiał multimedialny: zdjęcia/filmy – Folder 3 (przyroda)

 

 

Sieć współpracy z matematyki

Jednym z zadań projektu było  prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia w celu podniesienia kompetencji nauczycieli objętych wsparciem.

Spotkania odbywały się on-line kilka razy w tygodniu. Podzielone były na spotkania indywidualne – konsultacje i spotkania grupy nauczycieli matematyki.

Podczas tych spotkań wymienialiśmy się doświadczeniami i dobrymi praktykami stosowanymi w naszej pracy zawodowej. Odnieśliśmy się również do diagnozy wstępnej projektu i wiele czasu poświęciliśmy zagadnieniu rozwiązywania zadań tekstowych. Zwróciliśmy szczególną uwagę na zadania typu: Uzasadnij, że…  Przekształcaliśmy zadania tekstowe z różnych działów matematyki, na poziomie różnych klas (od czwartej do ósmej) na zadania na uzasadnianie. Dzięki temu powstał Bank takich zadań.

Stworzyliśmy również Bank Pytań Kluczowych, które można wykorzystać na lekcjach matematyki realizując treści podstawy programowej różnych działów matematyki i na różnych poziomach nauczania.

Podzieliliśmy się planami metodycznymi przeprowadzonych lekcji pokazowych oraz udostępniłyśmy przygotowane materiały – załączniki.

Dzięki tym spotkaniom nie tylko wzbogaciliśmy swój warsztat pracy, ale również lepiej się poznaliśmy. Każdy z nas zgodził się z tym, że brakuje nam takich spotkań w grupie przedmiotowców i był to dla nas czas spędzony w miłej i konstruktywnej atmosferze.

 

Materiał multimedialny: Folder 4 (matematyka)