Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach Szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

Poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Aktualności

Finansowanie projektu

Informacja o finansowaniu projektu

Dofinansowanie projektu Lubuska Szkoła ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nastąpiło na mocy umowy numer: UDA-POWR.02.10.00-00-5006/18-00 zawartej w dniu 28 grudnia 2018r. pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, zwanym „Instytucją Posredniczącą”, a Gminą Żary o statusie miejskim zwaną „Beneficjentem”, działającym w imieniu własnym i Partnerów.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 1008 396,81 zł (słownie: jeden milion osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 81/100 i obejmuje:

  1. dofinansowanie w kwocie 1008 396,81 zł (słownie: jeden milion osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 81/100, z następujących źródeł:
    1. ze środków europejskich w kwocie 849 876, 83 zł (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 83/100), co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowanych Projektu,
    2. ze środków dotacji celowej w kwocie 158 519,98 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 98/100).